Vad är det för skillnad på båt och skepp?

Båt skepp, fartyg? Det finns många definitioner på de farkoster man ser på havet. Men vad är egentligen skillnaderna?

 

Själva ordet fartyg används i dagligt tal om större farkoster som är avsedda att åka i på olika typer av vatten. Fartyg kan även definieras som ett samlande begrepp för sjöfarkoster, luftfarkoster och rymdfarkoster. Men här pratar vi båtar/skepp!

 

Om man ser till den juridiska definitionen av olika slags fartyg, liksom skepp och båt, så är det olika mellan olika bestämmelser:

I sjövägsreglerna avses med fartyg ”varje farkost, inklusive ej deplacerande farkost, WIG-farkost och sjöflygplan, som används eller kan användas till transport på vattnet.”

I svenska sjölagen definieras som skepp de fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Annat fartyg kallas båt.

Inom den svenska marinen används termen fartyg, till skillnad från båt, endast om bemanning sker med inmönstrad besättning.

 

Ett skepp är ett större sjögående fartyg, men vad som egentligen menas med större beror på olika sammanhang, Det kan vara ett segelfartyg med minst tre master eller fullriggare, eller så är det artillerifartyg man använder inom örloggsflottan så som såsom linjeskepp, pansarskepp och slagskepp.

 

En båt är en farkost avsedd för färd på vatten. En båt kan drivas av paddlar, åror, segel, skovelhjul, propeller eller vattenjet. Paddel och åra drivs av muskelkraft; segel av vinden; skovelhjul, propeller och vattenjet av ångmaskin eller motor.

 

När det kommer till normalt språkbruk så använder man orden båt, skepp och fartyg mer eller mindre som synonymer men i svensk lagtext som beskriven ovan finns speciella definitioner av dessa begrepp.

 

Men för oss vanliga människor, duger det gott att säga båt eller fartyg om de flesta farkoster, skepp är, i alla fall för mig, de som fanns för längre sedan.